Found: 572  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การทำความสะอาดตัวเองและความไม่ชอบน้ำบนพื้นผิวผ้าไหม โดยการเคลือบด้วยกราฟีนออกไซต์และไทเทเนียมไดออกไซต์ : Self-Cleaning and Superhydrophobic Silk Textile Surfaces Coating of Modified Graphene Oxide-Ti...
ชื่อผู้แต่งลิขิต วรรณพงศ์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2016.
เลขเรียกe-book
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การทำความสะอาดตัวเองและความไม่ชอบน้ำบนพื้นผิวผ้าไหม โดยการเคลือบด้วยกราฟีนออกไซต์และไทเทเนียมไดออกไซต์ : Self-Cleaning and Superhydrophobic Silk Textile Surfaces Coating of Modified Graphene Oxide-Ti...
ชื่อผู้แต่งลิขิต วรรณพงศ์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2016.
เลขเรียกe-book
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งยุพิน อสิกัน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิการแพทย์ไทยพัฒนา ,2545.
เลขเรียก613.71 ย421ก 2545
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : Marketing Management in Customer Relationship Management and Convenience Store Satis...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมสรี.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ,2016.
เลขเรียกe-book
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประมาณค่าความกลมของการกลึงคว้านรูใน : Roundness prediction models in boring
ชื่อผู้แต่งจตุพร ใจดำรงค์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2014.
เลขเรียกe-book
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง : The Application of Songkhla Province''s folk Decorative Arts and Local Textiles for Hotel Soft Adornments
ชื่อผู้แต่งสุธรรม มัควัลย์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2014.
เลขเรียกe-book
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง : The Application of Songkhla Province's folk Decorative Arts and Local Textiles for Hotel Soft Adornments
ชื่อผู้แต่งสุธรรม มัควัลย์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา. ,2557.
เลขเรียกE-BOOK
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดตรัง เพื่อเป้นอุปกรณ์และสิ่งของตกแต่งห้องอาหาร ฤดูกาล 2014-2015 : Application of Trang Province's Local Textile for Restaurant Soft Adornments Collection 2014-2015
ชื่อผู้แต่งสุธรรม มัควัลย์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2015.
เลขเรียกE-BOOK
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการวิเคราะห์และจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดสงขลา : Application of Remote Sensing to Analysis and Management of Landslide Disaster
ชื่อผู้แต่งต่อลาภ การปลื้มจิตร.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ,2014.
เลขเรียกE-BOOK
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการวางแผนจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา : Application of Remote sensing and Geographic Information System for Coastal Erosion ...
ชื่อผู้แต่งฐิติเทพ ดำสง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2012.
เลขเรียกe-book
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed