Found: 194  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง รักคือเธอ
ชื่อผู้แต่ง/ลักษณะปรีชา.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี :สุชาดา ใจสุข , 2559.3.
เลขเรียกนว ล111ร2559
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องรักลูก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องรูสมิแล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
สำนักพิมพ์ปัตตานี :ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วงกตวิวาห์
ชื่อผู้แต่งภัสรสา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รักษ์วลี ,2558.
เลขเรียกนว ภ118ภ 2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารกรมประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารกรมอู่ทหารเรือ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ, 2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมฯ,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2548-.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง :THAI FISHERIES GAZETTE /สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวพรพริ้นติ้ง ,2555.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง :THAI FISHERIES GAZETTE /สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวพรพริ้นติ้ง ,2555.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยุวพรพริ้นติ้ง.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยุวพรพริ้นติ้ง.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยุวพรพริ้นติ้ง.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการประมง.
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed