Found: 8  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Life and home.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศิริวัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์ ,2558-.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ
ชื่อผู้แต่งรัฐชา ชัยชนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ,2558.
เลขเรียก577.6 ร113ก 2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์อีเลคทรอนิคส์เวิลด์.
สำนักพิมพ์นนทบรี :คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิกส์เวิลด์ ,2558-.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง ดาราอันดามันฟารุต สมัครไทย.
ชื่อผู้แต่งฟารุต สมัครไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อักษรโสภณ ,2558.
เลขเรียกนว ฟ274ด2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วงกตวิวาห์
ชื่อผู้แต่งภัสรสา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รักษ์วลี ,2558.
เลขเรียกนว ภ118ภ 2558
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย, 2558.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุดเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดลำปาง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย, 2558.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น :ซีเอ็คเคชั่น ,2558.
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed