Search again

พบ: 67  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106/ โอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง.
ผู้แต่ง
โอฬาร บริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก
629.28 อ991ง
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตการทำงานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ / โดย ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัมพันธ์พาณิชย์, 2555.
เลขเรียก
334 ป217ช 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ / โดย สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ; บรรณาธิการ: ศุภสิทธิ์ นาคเสน.
ผู้แต่ง
สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี, 2555.
เลขเรียก
004.16 ส733ต
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีและวิธีปรับเครื่องยนต์ / สุวิทย์ อภิกุลชัยสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2530.
เลขเรียก
629.25 ส881ค
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
บันทึกไว้ในวันร่วมกัน ฝ่ามหาอุทกภัย 54 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
363.3493 ท703บ 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
พระทีปังกรและสุเมธดาบส / โดย โอม รัชเวทย์ ; วาดภาพ, จีรพงษ์ ศรนคร, มนัส หัสดำ, คำรณย์ หึกขุนทด.
ผู้แต่ง
โอม รัชเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก
294.361 อ979พ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ / กรมชลประทาน.
ผู้แต่ง
กรมชลประทาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.
เลขเรียก
631.7 ช195พ 2542
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
พระมหากัสสปะ / โดย โอม รัชเวทย์ ; วาดภาพ, สละ นาคบำรุง, พรเทพชูกุล.
ผู้แต่ง
โอม รัชเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก
294.361 อ979พ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
พระเจ้าอโศกมหาราช : จักรพรรดิผู้ทิ้งอาณาจักรโลกมาสู่อาณาจักรธรรม / โดย โอม รัชเวทย์ ; วาดภาพ, สละ นาคบำรุง, คำรณย์ หึกขุนทด.
ผู้แต่ง
โอม รัชเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียก
294.361 ก453
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems / พรรณี สวนเพลง.
ผู้แต่ง
พรรณี สวนเพลง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียก
658.4038 พ273ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์., 2554.
เลขเรียก
378 ม246 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง / สภาพัฒนาการเมือง.
ผู้แต่ง
สภาพัฒนาการเมือง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2554.
เลขเรียก
320 ส226ร 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี2554 / มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้แต่ง
มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดาวเงินการพิมพ์., 2554.
เลขเรียก
378.593 พ 692ร 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ผู้แต่ง
สถาบันการพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554.
เลขเรียก
378.101 ส356ร 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles