Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / รัชลิดา ลิปิกรณ์ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
รัชลิดา ลิปิกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
005.369 ร237ม
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ.
ผู้แต่ง
พรรณนิภา รอดวรรณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
657.42 พ263ก 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ปฐพีกลศาสตร์ : หลักการพื้นฐาน / สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง.
ผู้แต่ง
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
624.15136 ส763ป 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น / ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์.
ผู้แต่ง
จรัลวิไล จรูญโรจน์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
410 จ157ภ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles