Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
50 คำกุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.
เลขเรียก
341.2473 ห556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / รัชลิดา ลิปิกรณ์ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
รัชลิดา ลิปิกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
005.369 ร237ม
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
Professional Visual Basic 2015. / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
เลขเรียก
005.133 ศ683ป 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.
ผู้แต่ง
จินตนา บุญบงการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
174.4 จ482ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการนำเข้าและส่งออก / ชัยชนะ ตีรสกิตติมา.
ผู้แต่ง
ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
382.06 ช377ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ.
ผู้แต่ง
พรรณนิภา รอดวรรณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
657.42 พ263ก 2560
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน / แนบบุญ หุนเจริญ.
ผู้แต่ง
แนบบุญ หุนเจริญ.
เลขเรียก
621.31 น919ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative analysis for business / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ผู้แต่ง
สุทธิมา ชำนาญเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558.
เลขเรียก
658.4033 ส775ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น / : Auditing and assurance services. / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
ผู้แต่ง
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2556.
เลขเรียก
657.45 น619ก 2556
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = Finance andaccountig for management of technology and innovation / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์.
ผู้แต่ง
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
657 จ322ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 / ประสาท เนืองเฉลิม.
ผู้แต่ง
ประสาท เนืองเฉลิม.
เลขเรียก
507.1 ป396ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด = : Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / เบล์ช, ไมเคิล เอ.
ผู้แต่ง
เบล์ช, ไมเคิล เอ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551.
เลขเรียก
659.1 บ827ก 2551
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC / เดชฤทธิ์ มณีธรรม.
ผู้แต่ง
เดชฤทธิ์ มณีธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
629.892 ด837ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Office 2013 ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี, 2556.
เลขเรียก
005.369 ด211ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี่ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี่ยงคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี , 2557.
เลขเรียก
005.3684 ด211ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles