Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อรอนงค์ นัยวิกุล.
ผู้แต่ง
อรอนงค์ นัยวิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
664.725 อ383ข
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อัทธ์ พิศาลวานิช.
ผู้แต่ง
อัทธ์ พิศาลวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
338.17318 อ539ข
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม / จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ 3 คน], บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม"
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
เลขเรียก
304.6 ค179 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ประชากรและสังคม 2555 :|bประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย /|cกุลภา วจนสาระและกฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม :|bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,|c2555.
เลขเรียก
305.5 ป233
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ / ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์.
ผู้แต่ง
ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
657.96 ป335ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ / สุวัฒนา จิตตลดากร.
ผู้แต่ง
สุวัฒนา จิตตลดากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
628.1 ส677ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศุนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศุนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
304.2 ส716 2553
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียก
304.2 ส716
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles