งานวิทยบริการและสารสนเทศ

  ที่ตั้ง :  อาคาร 38 (หอสมุด) เลขที่ 1 ถนน ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  เบอร์โทรศัพท์ : 074-317-100 ต่อ 1163
  e-Mail : library@rmutsv.ac.th
  Website : http://lib.rmutsv.ac.th
  Facebook : http://www.facebook.com/libRMUTSV