หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เริ่มเปิดดำเนินงานพร้อมๆ กับการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2498 โดยใช้ตึกอำนวยการตึก 1 เป็นที่ทำการ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ. 2518  วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้  เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา” วิทยาเขตภาคใต้  ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารหอสมุด เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 850 ตารางเมตร  โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2518

พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณปรับปรุงหอสมุด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 1,923 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 200 ที่นั่ง

พ.ศ. 2547  ให้บริการยืน-คืน และสืบค้นข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows)

พ.ศ. 2549  แผนกห้องสมุดได้ย้ายไปสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน 118 ก หน้า 27-29 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโดยรวมกันกับงานเทคโนโลยีสารนิเทศ และงานผลิตสื่อตำราเรียน แล้วเปลี่ยนเป็นงานฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ จนมาถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2556 งานวิทยบริการและสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใหม่เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib