Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารการพัฒนา / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ผู้แต่ง
เรื่องวิทย์ เกษสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
350 ร861ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ความลับของการวัดผล / นภดล ร่มโพธิ์.
ผู้แต่ง
นภดล ร่มโพธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2558.
เลขเรียก
371.26 น191ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม / หรรษา ปุณณะพยัคฆ์, สีหนาท ประสงค์สุข.
ผู้แต่ง
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
580 ห268พ 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา = Statistical Methods in Education / กมลวรรณ ตังธนกานนท์.
ผู้แต่ง
กมลวรรณ ตังธนกานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
519.5 ก137ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีการแกะสลักผักและผลไม้ / จอมขวัญ สุวรรณรักษ์, นิธิยา รัตนาปนนท์.
ผู้แต่ง
จอมขวัญ สุวรรณรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียก
745.924 จ196ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น / วรพันธ์ บุญชัย.
ผู้แต่ง
วรพันธ์ บุญชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียก
660.6 ว231ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles