Search again

พบ: 33  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ผู้แต่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555.
เลขเรียก
353.5 ส 715 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียก
371.33 ส691ก 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเรื่อง ความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย / นาถฤดี เด่นดวง, สุพจน์ เด่นดวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักไทย, 2555.
เลขเรียก
331.11 น523ก 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : กรม, 2526.
เลขเรียก
670 ก17 ค 2526
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
จันทร์ไร้แสง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
ผู้แต่ง
ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2513.
เลขเรียก
นว ช 784 จ 2513
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากรสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540.
เลขเรียก
025.56 ส739ท 2540
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ 2555 ภาคเหนือ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ผู้แต่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2556.
เลขเรียก
613.0438 ส691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุนทรี พัวเวส...[และคนอื่นๆ] ; สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555.
เลขเรียก
362.6025 ท 478 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้ / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค., 2555.
เลขเรียก
923.1593 ภ861น 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียก
700.74 ม226 น 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
บัวทะเล / โดย แกมกาญจน์ ศุภวรรณ.
ผู้แต่ง
แกมกาญจน์ ศุภวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2522.
เลขเรียก
น. ก 925 บ 2522
หนังสือ Loading...

image
ปรัชญาเบื้องต้นทั่วไป / บุญมี แท่นแก้ว.
ผู้แต่ง
บุญมี แท่นแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดี.ดีบุคสโตร์, 2530.
เลขเรียก
100 บ 243 ป 2530
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / ธนู ทดแทนคุณ.
ผู้แต่ง
ธนู ทดแทนคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียก
495.918 ธ 295 ก 2552
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียก
495.918 ธ 295 ก 2552
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles