Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียก
371.33 ส691ก 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
จันทร์ไร้แสง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
ผู้แต่ง
ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2513.
เลขเรียก
นว ช 784 จ 2513
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากรสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540.
เลขเรียก
025.56 ส739ท 2540
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
บัวทะเล / โดย แกมกาญจน์ ศุภวรรณ.
ผู้แต่ง
แกมกาญจน์ ศุภวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2522.
เลขเรียก
น. ก 925 บ 2522
หนังสือ Loading...

image
ปรัชญาเบื้องต้นทั่วไป / บุญมี แท่นแก้ว.
ผู้แต่ง
บุญมี แท่นแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดี.ดีบุคสโตร์, 2530.
เลขเรียก
100 บ 243 ป 2530
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / ธนู ทดแทนคุณ.
ผู้แต่ง
ธนู ทดแทนคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียก
495.918 ธ 295 ก 2552
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียก
495.918 ธ 295 ก 2552
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ภูมินามอำเภอบางบัวทอง / พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ, วรนุช สุนทรวินิต.
ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก
915.9304 พ757 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เลขเรียก
320.84 ส691ห 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles