Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
องค์การและการจัดการ = Organization and management / สมคิด บางโม.
ผู้แต่ง
สมคิด บางโม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : วิทยพัฒน์, 2558.
เลขเรียก
658 ส234อ 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ / วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
662.88 ว285ช
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ ชูศรี วงศ์รัตนะ
ผู้แต่ง
ชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558.
เลขเรียก
001.42 ช487
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1/ เจน สงสมพันธุ์.
ผู้แต่ง
เจน สงสมพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2558.
เลขเรียก
TK 7851 จ8ท,621.38 จ698ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ / ไพโรจน์ วิริยจารี.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ วิริยจารี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียก
576.163 พ993ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เทอร์โมโดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน / ศรัทธา อาภรณ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ศรัทธา อาภรณ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก
621.4021 ศ163ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
มสธ 658.562 ม246อ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก
มสธ 658.562 ม246อ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง.
ผู้แต่ง
ปราณี อ่านเปรื่อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558.
เลขเรียก
574.1925 ป446อ 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
แคลคูลัส 2 : เอกสารคำสอน = Calculus 2 / อรอนงค์ บุญคล่อง.
ผู้แต่ง
อรอนงค์ บุญคล่อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
515 อ383ค 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles