Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2010 2015 Customization &AutoLISP สำหรับงานปรับแต่ง AutoCAD และการเขียนโปรแกรม AutoLISP / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี่ พับบลิชิง , 2558.
เลขเรียก
006.68 ภ432ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics./ สมคิด บางโม.
ผู้แต่ง
สมคิด บางโม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนวิทย์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
174.4 ส234จ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม / สุเธียร เกียรติสุนทร.
ผู้แต่ง
สุเธียร เกียรติสุนทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก
629.895 ส786ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
องค์การและการจัดการ = Organization and management / สมคิด บางโม.
ผู้แต่ง
สมคิด บางโม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : วิทยพัฒน์, 2558.
เลขเรียก
658 ส234อ 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ / วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
662.88 ว285ช
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ ชูศรี วงศ์รัตนะ
ผู้แต่ง
ชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558.
เลขเรียก
001.42 ช487
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เทอร์โมโดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน / ศรัทธา อาภรณ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ศรัทธา อาภรณ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก
621.4021 ศ163ท
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
มสธ 658.562 ม246อ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก
มสธ 658.562 ม246อ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง.
ผู้แต่ง
ปราณี อ่านเปรื่อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558.
เลขเรียก
574.1925 ป446อ 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles