Found: 104  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Urban tropical houses
ชื่อผู้แต่งเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บ้านและสวน,2557.
เลขเรียก728 อ881อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในประเทศที่กำลังพัฒนา
ชื่อผู้แต่งดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549.
เลขเรียก307.1ด422
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลเม็ดลัดงานแบบ ภูมิทัศน์-สถาปัตย์ /สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์.
ชื่อผู้แต่งสุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554.
เลขเรียก720.284 ส767ก 2554
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวาดภาพสัตว์
ชื่อผู้แต่งชูสิน ศิลป์อนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2525.
เลขเรียก743.6ช692ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบคืออะไร : What is designเลอสม สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งเลอสม สถาปิตานนท์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ49 กราฟฟิค แอนด์ พับบลิเคชั่นส์2537
เลขเรียก745.4 ล827ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประชิด ทิณบุตร
ชื่อผู้แต่งประชิด ทิณบุตร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโอเดียนสโตร์2531
เลขเรียก676 ป239ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร : Design of Plumbing systems. วริทธิ์ อึ้งภาภรณ์
ชื่อผู้แต่งวริทธิ์ อึ้งภากรณ์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์2548
เลขเรียก696.1 ว328
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสวนที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม
ชื่อผู้แต่งภาวดี อังศุสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
เลขเรียก712 ภ471ก#31;D2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบห้องครัว /กชพงศ์ เลขะกุล.
ชื่อผู้แต่งกชพงศ์ เลขะกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบห้องน้ำ
ชื่อผู้แต่งกิติ สินธุเสก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2543.
เลขเรียก747.78 ก676ก
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเบื้องต้น : Introduction to designเลอสม สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งเลอสม สถาปิตานนท์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540
เลขเรียก745.4 ล828ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน
ชื่อผู้แต่งนภาพรรณ สุทธะพินทุ.
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น):กรุงเทพ ฯ2548.
เลขเรียก710 น197ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนสีน้ำ
ชื่อผู้แต่งนิวัต หะนนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2532.
เลขเรียก751.422น674ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ชื่อผู้แต่งเฉลิม รัตนทัศนีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2542.
เลขเรียก720.28ฉ411ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กำเนิดสถาปัตยกรรม
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา ปทุมานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2541.
เลขเรียก720 ท473ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed