Found: 21  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAutoCAD 2011 Workshop /ภูวนัย สงวนวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูวนัย สงวนวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ ,2555.
เลขเรียก620.0042 ว582
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวสันต์ พึ่งพูลผล.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ไอดีซีฯ , 2558.
เลขเรียก006.68 ว358พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ แสงแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น) ,2549.
เลขเรียก005.133จ216
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยนช์ที่ดินริมทางน้ำธรรมชาติโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /ภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์ เกตุวลี เพชรบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์ เกตุวลี เพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2554.
เลขเรียก915393ภ254
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือ Phtoshop CS 4Professional Guide ฉบับสมบูรณ์เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร.
สำนักพิมพ์นนทบุรีไอดีซี2552.
เลขเรียกT 385 ก1ค,006.68 ก854
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมCD)อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์และคณะ
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธ์ รัชตะวราห์และคณะ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโปรวิชั่น2548
เลขเรียก004.0288 อ178
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Windows 7ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี่ยงคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโปรวิชั่น2553.
เลขเรียก005.43 ด211
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษสมบูรณ์แบบ ชุดที่ 4 โรงแรมและที่พัก
สำนักพิมพ์เชียงใหม่The knowlledge center2548
เลขเรียก428 บ131
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากร สำนักหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร สำนักหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมศิลปากร2548.
เลขเรียก959.3056 ก169
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโชสุรพล สายพานิช และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุรพล สายพานิช และคณะ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ธรรมดา2552
เลขเรียก294.3 ส852
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB 2005 & VC#2005 ฉบับมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์นนทบุรีไอดีซี2550.
เลขเรียกQA76.73.B3 ศ38พ,005.118 ศ684
สาขาห้องสมุดสงขลา
ตรัง
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4สมเด็จพระ, 2347-24711
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯองค์การค้าของคุรุสภา2548.
เลขเรียก340.9593 จ169
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C++Javaกิตินันท์ พลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งกิตินันท์ พลสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรีไอดีซี2554.
เลขเรียก005.13 ก677
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และ อัจฉรา ชำนิประศาสน์
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯพิมพ์ดีการพิมพ์2547
เลขเรียก001.43 ล246
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี2554 (ซีดี)สำนักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองสำนักงานศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งศาลปกครอง. สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว2554.
เลขเรียก347 ศ364ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed