Found: 14  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAutoCAD 2011 Workshop /ภูวนัย สงวนวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูวนัย สงวนวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ ,2555.
เลขเรียก620.0042 ว582
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Windows 7ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี่ยงคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโปรวิชั่น2553.
เลขเรียก005.43 ด211
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษสมบูรณ์แบบ ชุดที่ 4 โรงแรมและที่พัก
สำนักพิมพ์เชียงใหม่The knowlledge center2548
เลขเรียก428 บ131
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากร สำนักหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร สำนักหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมศิลปากร2548.
เลขเรียก959.3056 ก169
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโชสุรพล สายพานิช และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุรพล สายพานิช และคณะ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ธรรมดา2552
เลขเรียก294.3 ส852
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB 2005 & VC#2005 ฉบับมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์นนทบุรีไอดีซี2550.
เลขเรียกQA76.73.B3 ศ38พ,005.118 ศ684
สาขาห้องสมุดสงขลา
ตรัง
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4สมเด็จพระ, 2347-24711
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯองค์การค้าของคุรุสภา2548.
เลขเรียก340.9593 จ169
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และ อัจฉรา ชำนิประศาสน์
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯพิมพ์ดีการพิมพ์2547
เลขเรียก001.43 ล246
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลปินแห่งชาติ 2545สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว2546
เลขเรียก927.593 ส691ศ
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงกรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมศิลปากร2547
เลขเรียก495.9117 ก169
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์แอนดูรส์ เอส.,ทาเนบาม
ชื่อผู้แต่งทาเนบาม ,แอนดรูว์ เอส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า2547
เลขเรียก621.3821 ท422ค
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเพลงเพื่อแผ่นดินชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม2551.
เลขเรียก780.9593 ส691
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ2542
เลขเรียก610.28 ก181พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมCD)อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์และคณะ
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธ์ รัชตะวราห์และคณะ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโปรวิชั่น2548
เลขเรียก004.0288 อ178
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed