Found: 3,091  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลับ ลวง พราง ภาค 8 :อวสานยิ่งลักษณ์? /วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มติชน,2557.
เลขเรียก320.959. ว491ลย
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่างๆ
ชื่อผู้แต่งชิตาภา สุขพลำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
เลขเรียก808.5 ช558ว
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักพิมพ์2556.
เลขเรียก725.8042 ค111ศ 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2555.
เลขเรียก519.5 ส657ส#31;D2553
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ : aMagazine Design with Adobe InDesign CC
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียก006.686 ส232ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสังคมกับเศรษฐกิจ = Society and Economy :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)กับแนวคิดสู่ประชาคมอาเซียน /ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พูลสวัสดิ์ พับลิชชิ่ง,2555.
เลขเรียก330.9593 ณ212ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ เศวตนันทน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
เลขเรียก330 ป321ห#31;D2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หัวร่อต่ออำนาจ อารมณ์ขันและการประท้วงด้วยสันติวิธี
ชื่อผู้แต่งจันจิรา สมบัติพูนศิริ.
เลขเรียก320 จ238ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง องค์การและการจัดการ
ชื่อผู้แต่งฐาปนา ฉิ่นไพศาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ธนธัชการพิมพ์,2559.
เลขเรียก658.4 ฐ312อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเงินตราสยามประยุทธ สิทธิพันธ์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์เกษมการพิมพ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย /บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จามจุรี,2553.
เลขเรียก001.42 บ471ท
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย /ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553.
เลขเรียก350.0072 ท591
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ /เรียบเรียงจากโครงการคู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชันและการแสวงหาประโยชน์โดยสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุลอุณหเกตุ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งปกป้อง จันวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2557.
เลขเรียก364.1323 ม748
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา กฎหมายแรงงาน หน่วยที่7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งPress ,Charles
สำนักพิมพ์นนทบุรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2529
เลขเรียก344.01 ส41ล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแว้งที่รัก /
ชื่อผู้แต่งชบาบาน.
เลขเรียก808.899282 ช161ว 2554
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : |<< << 201 202 203 204 205 206 207
Search Tools: Get RSS Feed