Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รักคือเธอ / /ลักษณะปรีชา.
ผู้แต่ง
/ลักษณะปรีชา.
สำนักพิมพ์
พิมพ์ดี : สุชาดา ใจสุข , 2559.3.
เลขเรียก
นว ล111ร2559
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์
เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารกฎหมาย.
ผู้แต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารครุศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารบัณฑิตศึกษา.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
สำนักพิมพ์
สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยข่อนแก่น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น.
สำนักพิมพ์
ข่อนแก่น : มหาวิทยาลัยข่อนแก่น , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารพยาบาล.
ผู้แต่ง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น.
สำนักพิมพ์
ข่อนแก่น : มหาวิทยาลัยข่อนแก่น , 2559.
เลขเรียก
e-Journal
วารสาร Loading...

image
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย.
ผู้แต่ง
สภากาชาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย , 2559.
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles