Search again

พบ: 601  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยเศษผิวแอสฟัลท์  = Laterite Quality Improvement with Asphalt / ณพล เจริญกิจ.
ผู้แต่ง
ณพล เจริญกิจ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2555.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไม้ปาล์มน้ำมัน= An Improvement Mechanical Properties of Oil Palm Wood / จรูญ เจริญเนตรกุล.
ผู้แต่ง
จรูญ เจริญเนตรกุล.
สำนักพิมพ์
สงชลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2558.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไม้พญาสัตบรรณ โดยวิธีการแช่น้ำมันยาง = Improve the Mechanical Properties of Alstonia scholaris Wood by The Oreoresin / จักรเลิศ ศัทโธ.
ผู้แต่ง
จักรเลิศ ศัทโธ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2557.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การปรับปรุงเสถียรภาพของควมลาดชัน และการควบคุมการกัดเซาะโดยใช้หญ้าแฝก (Vetiveria Zizanioides) และจีโอเท็กซ์ไทล์ = Improvement of slope Stabilisation and Erosion Control by Vetiver Geass (Vetiveria Ziza...
ผู้แต่ง
ถาวร เกื้อสกูล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2557.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด = The Improvement and Development of Manufacture Organic Fertilizer Pellets / จักรนรินทร์ ฉัตรทอง.
ผู้แต่ง
จักรนรินทร์ ฉัตรทอง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี , 2557.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมผักกระฉูดกับของเสียจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนของทะเลสาบสงขลา = Biogas Production from Anaerobic Co-digestion of Water Mimosa with Piggy Waste for Sustainability o...
ผู้แต่ง
นพดล โพชกำเหนิด.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2557.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตน้ำมังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มโดยเทคนิคการระเหยภายใต้สุญญากาศ = Production of concertrated mangosteen juice by vacuum evaporation / พงษ์เทพ เกิดเนตร.
ผู้แต่ง
พงษ์เทพ เกิดเนตร.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2559.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อรณรงค์ไม่สุบบุหรี่ของเยาวชน โครงการครูแดร์ จังหวัดนราธิวาส = Production of short films for non-smoking campaign of youh project Krudare, Narathiwat Province / รุสณีดา อุบลสุวรร...
ผู้แต่ง
รุสณีดา อุบลสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2562.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตวีดิทัศน์การเต้นเบรกแดนซ์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา= The Production of Breakdance Video to Promote Exercise for High-School Student in Songkhla /...
ผู้แต่ง
ภาสกร สวัสดิรักษา.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2561.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตวีดิทัศน์สารคดีการอนุรักษ์ผืนป่าสงวน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  = The Production of Documentary Video for Reserved Forest Conservation in Rattaphum District, Songkhla Province / อรวรรยา กาญจนว...
ผู้แต่ง
อรวรรยา กาญจนวิวิญ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2561.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา = Production of Video for Public Relations PAO.Songkhla Pittayanusorn School, Songkhla Province / สุภาวดี ลิมานนท์.
ผู้แต่ง
สุภาวดี ลิมานนท์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2561.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตสือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา จุดชมวิวควนนกเต้น จังหวัดพัทลุง = Production of public relations media to promote tourism in the nature cons...
ผู้แต่ง
อุสนา ขุนจันทร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2562.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อวีดิโอเกม = Producing a short film to bring forward good perspectives on video games / เปรมวิทย์ วิโรจน์สิน.
ผู้แต่ง
เปรมวิทย์ วิโรจน์สิน.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย , 2561.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์ป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร = The Print Media Production for Campaign and Protect Sexual Relations in Teenagers. / พาวิลล่า พันนุสะ.
ผู้แต่ง
พาวิลล่า พันนุสะ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คระครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2560.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

image
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องรู้เท่าทันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = The Production of Print Media to prevent Dengue Fever Wat Khanun Sub-District H...
ผู้แต่ง
กมลชนก เล่าตง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คระครุสาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2562.
เลขเรียก
e-Research
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles