Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การควบคุมอารมย์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น / ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่.
ผู้แต่ง
ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วาราพับลิชชิ่ง , 2562.
เลขเรียก
BF 576 ป27ก
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก , 2562.
เลขเรียก
371.9 ก452 2562,LC 1200 ส40ก
สาขาห้องสมุด
ตรัง
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย การค้าการลงทุนของประเทศจีน : ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...[และคนอืนๆ].
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2562.
เลขเรียก
DS 525.9.C5 จ8ก,332.67351059 จ-ก 2562
สาขาห้องสมุด
ตรัง
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกล...
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2562.
เลขเรียก
371.22 จ-ก 2562,LC 1047.85 จ8ก
สาขาห้องสมุด
ตรัง
ไสใหญ่
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) / สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ผู้แต่ง
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม , 2562.
เลขเรียก
TA 4 ส40ว
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช.
ผู้แต่ง
สุภางค์ จันทวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียก
HM 24 ส40ท
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
ลับลี้แต่ไม่ลี้ลับ : ปลายแผ่นดินด้ามขวานของไทย / สุเนตร ชุติธรานนท์.
ผู้แต่ง
สุเนตร ชุติธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียก
DS 588.S69 ส40ล
สาขาห้องสมุด
ตรัง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles