Found: 3,930  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย /ปภาณิน เกษตรทัต.
ชื่อผู้แต่งปภาณิน เกษตรทัต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2557.
เลขเรียก959.3 ป163ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง53 พระมหากษัตริย์ไทย ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติโอเดียนสโตร์
ชื่อผู้แต่งโอเดียนสโตร์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโอเดียนสโตร์2543
เลขเรียก923.1593 อ971ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 57 ชุมชน เรื่องราว 19 จังหวัด สัมผัสเสน่ห์ภาคกลาง
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :กรมการพัฒนาชุมชน ,2561.
เลขเรียก910 ก169 2561
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 6 รอบ นักษัตร ดร.รัตน์ ประธานราษฏนิกร
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :อมรินทร์พริ้นติ้ง ,2553.
เลขเรียก920. ส443 2553
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง6 รอบนักษัตร อร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯอมรินทร์พริ้นติ้ง2535
เลขเรียก923.6 ห11
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมศว ศรีสง่า มหานครสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2553
เลขเรียก910 ส181
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 เอกอัจฉริยราชาปัญญาแห่งแผ่นดิน : King of Creationกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์2550
เลขเรียก923.1 ก218ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ประโยชน์สุขประชาราษฏร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.)โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยลิมพระเกียรติ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ#2; งการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ2550
เลขเรียก923.1593 ส691พ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ เล่ม 1 /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :- ,2550.
เลขเรียก923.1 ส - ห
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ เล่ม 2 /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท. :- ,2550.
เลขเรียก923.1 ส - ห
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปี ชีวิตและผลงาน..ถวัลย์ ทองมี,บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ ทองมี,บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์การศาสนาม.ป.ป
เลขเรียก920.72 ภ171ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปีคนดีศรีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาควิชาศิลปกรรม
สำนักพิมพ์พิษณุโลกโรงพิมพ์ตระกูลไทยม.ป.ป
เลขเรียก923.7 ส152ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปีรอบโลก บันทึกภาพผ่านการแรมทางไพศาล เจริญจรัสกุล
ชื่อผู้แต่งไพศาล เจริญจรัสกุล
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯเนเจอร์ ทรี2552
เลขเรียก910 พ996
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 ปีโพ้นทะเลอู๋จี้เยียะ
ชื่อผู้แต่งอู๋จี้เยียะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโพสต์บุ๊กส์2553.
เลขเรียก951 อ868
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
ชื่อผู้แต่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก923.2593 ห111
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed