Found: 11,607  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 คดีประวัติศาสตร์ /วิเชียร วิริยะประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์เดือนตุลา ,2548.
เลขเรียก348 ว559ส
สาขาห้องสมุดขนอม
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทยชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:กรุงเทพฯ2547
เลขเรียก321.8 ส645
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
สำนักพิมพ์เชียงราย :มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,2550.
เลขเรียก378.05 ม - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 ปีศาลปกครองศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์ประชาชน : กรุงเทพฯ2547.
เลขเรียก342.593 ศ365ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
เลขเรียก351.011ป117ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปีมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ /มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมิรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง ,2548.
เลขเรียก341.728 ม - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี 3 ทศวรรษแห่งการพัฒนาชนบทไทยมหาดไทย กระทรวง. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ชื่อผู้แต่งมหาดไทย กระทรวง. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกราฟิกฟอร์แมทม.ป.ป
เลขเรียก307.72 ส192ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี กนอ.3 ทศวรรษแห่งความสำเร็จเศษฐกิจไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2545
เลขเรียก338.6 ก456ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2548
เลขเรียก378 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี ความสัมพันธ์ไทย - จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์ : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยแ์และมนุษย์ศาสตร์ 2549
เลขเรียก327.593 ส642
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี วาสุกรีรำลึก /สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาสุกรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาสุกรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เทียนวัฒนา ,2539.
เลขเรียก371.01 ส - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยก้าวไกลรับใช้สัาชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์นนทบุรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2551
เลขเรียก378.1 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปีโครงการพระราชดำริใน ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักพิมพ์สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่2554
เลขเรียก330.9593 ม246
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 30 เคล็ดลับจับบ้านให้ราย
ชื่อผู้แต่งเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โพสต์,2557.
เลขเรียก333.33 ก815ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย -จีน ความร่วมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518 - 2548จุลชีพ ชินวรรณโณ
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรณโณ
สำนักพิมพ์กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพฯ2548
เลขเรียก327.5930 จ656ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed