Found: 11,608  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง20 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม เล่ม 2 /สุวิทย์ มูลคำ และ อุทัย มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ และ อุทัย มูลคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์ ,2545.
เลขเรียก370 ส881ย
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง20 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัด. สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ. /
ชื่อผู้แต่งเอมอร ชิตตะโสภณ.
เลขเรียก332.32 อ911ย
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2000 อุปมาอุปมัย : หนังสือสำหรับค้นคว้าและอ้างอิง. /
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
เลขเรียก398.99591 อ881
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2010 เปิดปม เงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่
ชื่อผู้แต่งวิทยา อาภรณ์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช :อักษรการพิพม์ ,2553.
เลขเรียก307.7209 ว346 2553
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง24 ปี กรมการประกันภัย. /
ชื่อผู้แต่งกระทรวพาณิชย์ กรมการประกันภัย.
เลขเรียก368 ก218บ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง25 ข้อ ที่ไม่ควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม่. /
ชื่อผู้แต่งออร์เรน คารอน.
เลขเรียก371.3 อ495ย
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 25 ปี กรมการจัดหางาน
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมการจัดหางาน2560.
เลขเรียก331.1ก-ย
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง25 ปี สถานีรับสัญญาณดาวเทียม สำรวจทรัพยากร ลาดกระบัง. /
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
เลขเรียก384.552 ส179
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ชื่อผู้แต่งกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงการต่างประเทศ ,2559.
เลขเรียก372 ก169 2559
สาขาห้องสมุดสงขลา
ขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2530-2551 กรุงเทพฯธุรกิจ. /
ชื่อผู้แต่งเปรมศิริ ฤทัยเจตน์เจริญ.
เลขเรียก330.9593 ป719
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2538 - 2540 ปี สืบสานวัฒนธรรมไทย. /
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ บุนนาค.
เลขเรียก303.4 ม143ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ, นวลน้อย ตรีรัตน์
ชื่อผู้แต่งนวลน้อย ตรีรัตน์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
เลขเรียก320.9593 ก112ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2540 ปีแห่งความปั่นป่วน ตลาดการเงินไทยบริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งบริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯบริษัทมาสเตอร์คีย์2541
เลขเรียก332.4 บ227ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง27 ปีกรมการประกันภัยกรมการประกันภัย
ชื่อผู้แต่งกรมการประกันภัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯกรมการประกันภัย2549.
เลขเรียก368.01 ก181ย
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3 คดี ประวัติศาสตร์วิเชียร วิริยะประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์เดือนตุลา2548
เลขเรียก347.05 ว559ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed