Found: 11,615  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ. /
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน.
เลขเรียก354.909593 ก446
สาขาห้องสมุดสงขลา
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 วิธีการสอนสำหรับครูมืออาชีพ. /
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
เลขเรียก371.102 ท511ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554.
เลขเรียก371.102 ท512
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก371.102 ท512ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก371.102 ท512ส 2560
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /ทัศนี แขมมณี.
ชื่อผู้แต่งทัศนี แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2546.
เลขเรียก371.1 ท363ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /ทิศนา แขมมณี.
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554.
เลขเรียก371.102 ท512ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. /
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
เลขเรียก371.102 ท512
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช /
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ เมิดไธสง.
เลขเรียก371.11 ป-ส 2562
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง17 ปี กรมการจัดหางาน /กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมการจัดหางาน ,2553.
เลขเรียก331.1 ก - ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง170 แอพพลิเคชั่นเด็ด IPhone /Smart - mobile team.
ชื่อผู้แต่งSmart - mobile team.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น ,2551.
เลขเรียก384.53ส162
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง170 แอพพลิเคชั่นเด็ด iPhone. /
ชื่อผู้แต่งSmart-Mobile team.
เลขเรียก384.53 ส311
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :กรมการจัดหางาน ,2555.
เลขเรียก352.095 ก303ก 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการประกันภัย. /
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์กรมการประกันภัย.
เลขเรียก368 ก218ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง19 ปี การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย. /
ชื่อผู้แต่งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย.
เลขเรียก387.736 ก456ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed