Found: 11,607  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545. /
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
เลขเรียก332.4044 ธ241ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์มานราชธน
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯคุรุสภาลาดพร้าว2532.
เลขเรียก390.09593 อ197ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี สภากาชาดไทย 2436 - 2536. /
ชื่อผู้แต่งธิจิตรา วานิชสมบัตร.
เลขเรียก361.763 ว238ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2555.
เลขเรียก351.593 ก169#31;D2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งกการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง /ชัยอนันต์ สมุวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุวณิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สถาบันนโยบายการศึกษา ,2541.
เลขเรียก320.9593 ช451ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 วิธีเอาตัวรอดจากหนี้ /
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ เนียมสุวรรณ์.
เลขเรียก332.024 ธ647ห 2561
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ตถาตา ,2558.
เลขเรียก398.9951 อ671ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย /จารุณี จันทร์ลอยนภา.
ชื่อผู้แต่งจารุณี จันทร์ลอยนภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อ่านเพลิน ,2550.
เลขเรียก311.708 จ-ส 2550
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องชวนฝัน มหัศจรรย์เทพนิยายกริม
ชื่อผู้แต่งพี่ปีเตอร์, นามแฝง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : Feel good , 2560.
เลขเรียก398.2 พ791ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 เรื่องชวนรู้คู่อาเซียน
ชื่อผู้แต่งธวัลกร ฉัตราธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียก341.2473 ห159 2556
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม. /
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ เรืองณรงค์.
เลขเรียก390.09593 ป298
สาขาห้องสมุดสงขลา
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1000 Pictures for teachers to copyAndrew Wright.
ชื่อผู้แต่งAndrew Wright.
สำนักพิมพ์London :Collins ELT.,1984.
เลขเรียก371.3352 W954
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม /ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ,2550.
เลขเรียก363.735 ช638ห
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล นันทนา ตันติเวสส ; ภาพประกอบ สมชาย วรศาสตร์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2555.
เลขเรียก353.77 ห182 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 105 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง , 2559.
เลขเรียก351.593 ก36ห 2559
สาขาห้องสมุดขนอม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed