Found: 29  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช /
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ เมิดไธสง.
เลขเรียก371.11 ป-ส 2562
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบด้านนโยบาย การค้าการลงทุนของประเทศจีน : ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน /
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
เลขเรียกDS 525.9.C5 จ8ก,332.67351059 จ-ก 2562
สาขาห้องสมุดตรัง
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา)
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ช่างเหล็ก.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,2562.
เลขเรียก333.751น275ก 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : The Development of Computer Assisted Instruction in English Conversation for Pratomsuksa 3 Students. /
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา แก้วศรี.
เลขเรียก371.33 ส739ก 2562
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : The Development of Computer Assisted In Idioms Proverbs Saying for Prathomsuksa 6 Stidemts. /
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ มูเก็ม.
เลขเรียก371.33 ว285ก 2562
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : The Development of Computer Assisted Instruction of Fraction Word Problems for Pratomsuksa 6 Students. /
ชื่อผู้แต่งกัญญาพัชร วงษ์พิไลวัฒน์.
เลขเรียก371.33 ก383ก 2562
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาพยนต์สั้นรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งนฤนาถ เพ็ชรรัตน์.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,2562.
เลขเรียก353.46น273ก 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่
ชื่อผู้แต่งธงเฉลิม สิทธิศักดิ์.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,2562.
เลขเรียก338.927ธ116ก 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" /
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
เลขเรียกLC 1047.85 จ8ก,371.22 จ-ก 2562
สาขาห้องสมุดตรัง
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งสุพรรณิสา ขาวจันทร์.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,2562.
เลขเรียก364.63ส828ก 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2562
ชื่อผู้แต่งกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ. :กรมการจัดหางาน2559.
เลขเรียก331ก - ข
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน "งานฝึกปฏิบัติการสอน"
ชื่อผู้แต่งอนุกูล นันทพุธ.
สำนักพิมพ์สงขลา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,2562.
เลขเรียก378.593อ184ค 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงาน,2562.
เลขเรียก379.1202ค695 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว,[2562].
เลขเรียก338.4791ค695
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชาร์ลี มังเกอร์ = Charlie Munger : the complete investor
ชื่อผู้แต่งกริฟฟิน, เทรน,ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วีเลิร์น,2562.
เลขเรียก332.6ก246ช 2562
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed