Search again

พบ: 362  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ 2558 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก
381.1 ส691ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558.
เลขเรียก
381.1 ส691ส
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2556 : The 2013 non-profit organization survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : สำนักสถิติแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก
361.763ส691 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การอนุวัติกฏหมายไทย / ไพบฦูลย์ วราหะไพฑูรย์.
ผู้แต่ง
ไพบฦูลย์ วราหะไพฑูรย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คลาสิคสแกน , 2558.
เลขเรียก
340 พ978ก2558
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก
344.593ค121 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเงินและการธนาคาร= Money and banking / กฤษฎา สังขมณี.
ผู้แต่ง
กฤษฎา สังขมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , 2558.
เลขเรียก
332.4 ก279ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / สมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473ส 169 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาลาวในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย / อินโดนีเซียในประเทศไทย /แก้วตา จันทรานุสรณ์.
ผู้แต่ง
แก้วตา จันทรานุสรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473 ก774 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเขมรในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย / อินโดนีเซียในประเทศไทย / บัญญัติ สาลี.
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473 บ 113 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย / อินโดนีเซียในประเทศไทย / สมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473 ส169 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย / ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล.
ผู้แต่ง
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473ธ156 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชียวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย /สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์.
ผู้แต่ง
สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558.
เลขเรียก
341.2473ส 373 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวอาชีพ / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ จุลทรัพย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : บริษัท นำศิลป์โฆษณา , 2558.
เลขเรียก
371.425 น371ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ จุลทรัพย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก
371.4 น648ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กำกึ๊ดกำปาก : งานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : บลูมมิ่ง ครีเอชั่น , 2558.
เลขเรียก
390.9593 อ623ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles