Search again

พบ: 362  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง.
ผู้แต่ง
สำราญ มีแจ้ง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.26 ส698ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนออนไลน์บนพื้นฐานระบบการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาวิชาพุทธประวัติ / เนตรนภา สุริยะจันทร์.
ผู้แต่ง
เนตรนภา สุริยะจันทร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก
371.334น547 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหารที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ.2502 ถึงพ.ศ. 2505รวมทั้งแผนที่ฉบับอื่นๆที่ได้ทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 / คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมืองภา...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง. , 2558.
เลขเรียก
327.5930ค121 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา / กัญญาภัค ทองมี.
ผู้แต่ง
กัญญาภัค ทองมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก
371.26 ก384ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การล่่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ / หนึ่งตาเลนท์.
ผู้แต่ง
หนึ่งตาเลนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ อัญญา , 2558.
เลขเรียก
306.7 ห153 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี.
ผู้แต่ง
สมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์
กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
371.26 ส253ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน :สำหรับคูรภาษาไทย / นพเก้า ณ พัทลุง.
ผู้แต่ง
นพเก้า ณ พัทลุง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2558.
เลขเรียก
371.621 น165 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตย์สงวน.
ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
301 ง341ก 2558
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตย์สงวน.
ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
301.072 ง341ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558.
เลขเรียก
331.114... ส691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางบริการ พ.ศ. 2557 ภาคเหนือ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก
306.342 ส 691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ : สื่อสาร 2558.
เลขเรียก
331.1021 ส691ก
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ : สื่อสาร 2558.
เลขเรียก
331.1021 ส-ก
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558.
เลขเรียก
331.1021 ส691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่2 เมษายน - มิถุนายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558.
เลขเรียก
331.1021 ส691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles