Found: 320  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย.
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , 2558.
เลขเรียก390.9593 ป332 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,2558.
เลขเรียก325.21 ส691 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ตถาตา ,2558.
เลขเรียก398.9951 อ671ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น
ชื่อผู้แต่งอนันตื ข้อมงคลอุดม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2558.
เลขเรียก332.642 อ165ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น ชาย กิตติคุณากรณ์.
ชื่อผู้แต่งชาย กิตติคุณากรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ส.เอเชียเพรส (1989), 2558.
เลขเรียก332.632 ช253ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558.
เลขเรียก340 บ437ส 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 5 นาที แผนที่ฉลาดเรียน วิธีอ่านเสริมเพิ่มเกรด และเอาตัวรอดในการเรียนด้วยตนเอง
ชื่อผู้แต่งโชติกานต์ เที่ยงธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โสภณการพิมพ์,2558.
เลขเรียก371.42 ช843ห 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน ,2558.
เลขเรียก320.9593 ธ118ห 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 60ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง
ชื่อผู้แต่งสุชัย เจริญรัตนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :เจริญผลกราฟฟิค ,2558.
เลขเรียก303.48 ส421 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียก378.59311 ม246 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Digital future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเพ่นเวิลด์ส,2558.
เลขเรียก303.4 ส357ด 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Final Report การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่7 ประจำปี2558
ชื่อผู้แต่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักพิมพ์สมุทรปราการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ,2558.
เลขเรียก305.90816 ค125ก 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ISIS เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม
ชื่อผู้แต่งไวลส์,ไมเคิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก303.625 ว981อ 2558
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง SMEs ตีตลาดโลก
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิทยกรจัดการ.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี :มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิทยกรจัดการ ,2558.
เลขเรียก338.642ม246 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ : Humanitarian charter and minimum standards in disaster response
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ :สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ,2558.
เลขเรียก363.34 ส691 2558
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed