Search again

พบ: 63  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
15 ไร่ 1.5 ล้าน สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนฐานทฤษฎีใหม่กับคำว่าพอเพียง / ศักดิ์ สมบุญโต.
ผู้แต่ง
ศักดิ์ สมบุญโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ริปซี.กรุ๊ป , 2558.
เลขเรียก
333 ศ322ส
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง / ธงชัย วินิจจะกูล.
ผู้แต่ง
ธงชัย วินิจจะกูล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน , 2558.
เลขเรียก
320.9593 ธ118ห 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมาตรา 100 พ.ร.บ.ป.ป.ช. / กำชัย จงจักรพันธ์.
ผู้แต่ง
กำชัย จงจักรพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
335.46 ก563ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : Marketing management for tourism industry / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียก
338.4791 บ563ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การจัดการผลผลิตพืช หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2558.
เลขเรียก
338.1 ม-ก
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การจัดการผลผลิตพืช หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2558.
เลขเรียก
338.1 ม-ก
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / รัชดา ธราภาค.
ผู้แต่ง
รัชดา ธราภาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ , 2558.
เลขเรียก
301.417 ร322ก 2558
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ = International financial management / พรชัย ชุนหจินดา.
ผู้แต่ง
พรชัย ชุนหจินดา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2558.
เลขเรียก
332.0421 พ231ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย.
ผู้แต่ง
นิพันธ์ วิเชียรน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
307.76 น619ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตย์สงวน.
ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
301.072 ง341ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การอนุวัติกฏหมายไทย / ไพบฦูลย์ วราหะไพฑูรย์.
ผู้แต่ง
ไพบฦูลย์ วราหะไพฑูรย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คลาสิคสแกน , 2558.
เลขเรียก
340 พ978ก2558
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
กำกึ๊ดกำปาก : งานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : บลูมมิ่ง ครีเอชั่น , 2558.
เลขเรียก
390.9593 อ623ก 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ / ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์.
ผู้แต่ง
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
330.0151 ศ722ค 2558
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 5 / โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ.
ผู้แต่ง
โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก
302.14 ค-ค
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2558.
เลขเรียก
338.5 ม-ค2558
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles