Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน : อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน / [ผู้เขียน/เรียบเรียงเนื้อหา, ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์, ชนมณัฐ รอดบุญธรรม, วจิรา เดชารัตน์].
ผู้แต่ง
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน, 2555.
เลขเรียก
307.14 ข199ห 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Innvisible people : stories of migrant labourers in Thailand / Nic Dunlop.
ผู้แต่ง
Nic Dunlop.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Raks Thai foundation, 2011.
เลขเรียก
331.62 N582I 2011
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 / ฐิติวดี ชัยวัฒน์.
ผู้แต่ง
ฐิติวดี ชัยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
368 ฐ361ก 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตการทำงานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ / โดย ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัมพันธ์พาณิชย์, 2555.
เลขเรียก
334 ป217ช 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
บันทึกไว้ในวันร่วมกัน ฝ่ามหาอุทกภัย 54 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
363.3493 ท703บ 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์., 2554.
เลขเรียก
378 ม246 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ผู้แต่ง
สถาบันการพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554.
เลขเรียก
378.101 ส356ร 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน 2554. / กรมการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
กรมการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมการพัฒนาชุมชน, 2554.
เลขเรียก
307.14 ก601ผ
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles