Search again

พบ: 90  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AUTOCAD 2016 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ.
ผู้แต่ง
อภิรัตน์ บางศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559.
เลขเรียก
005.369 อ16ข 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย Autucad 2016 สำหรับผู้เริ่มต้น / อภิรัตน์ บางศิริ.
ผู้แต่ง
อภิรัตน์ บางศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559.
เลขเรียก
005.1 อ262ข 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม = Computer Networks and communications / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
004.6 อ978ค 2559,TK 5105.5 อ43ค
สาขาห้องสมุด
ตรัง
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ / ศิริวรรณ คำภักดี.
ผู้แต่ง
ศิริวรรณ คำภักดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
004 ศ486ท 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ZBrush workbook 4R7 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ผู้แต่ง
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ลัคกี้บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก
006.68 พ855ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) กับ NodeMCU / : Getting start the Internet of Things (IoT) with NodeMCU. / ธีรวุธ พรมมา.
ผู้แต่ง
ธีรวุธ พรมมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ , 2559.
เลขเรียก
004.6 ธ649ร 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐกิจดิจิทัล = The digital economy / Don Tapscott, เขียน ;พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, แปล.
ผู้แต่ง
แท็บสก็อตต์, ดอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียก
004.6 ท748ศ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐกิจดิจิทัล = The digital economy / Don Tapscott, เขียน ;พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, แปล.
ผู้แต่ง
แท็บสก็อตต์, ดอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียก
004.6 ท748ศ 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
ผู้แต่ง
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียก
001.4 พ352น 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
ผู้แต่ง
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียก
001.4 พ654น 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
แรกมีในสยาม = First in Siam / เอนก นาวิกมูล.
ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียก
089.593 อ238ร 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โอภาส เอี่อมสิริวงศ์.
ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
005.73 อ862ค 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดชั่นยูเคชั่น , 2559.
เลขเรียก
005.73 อ978ค 2559,QA 76.9.D35 อ43ค
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมยูทิลิตี / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล.
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซิเอ็ดยูเคชั่น , 2559.
เลขเรียก
005.43 ท151ป 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน / สมบัติ ชิวหา.
ผู้แต่ง
สมบัติ ชิวหา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2559.
เลขเรียก
005.1 ส254ป 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles