Search again

พบ: 94  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบูรณาการสื่อในงานประชาสัมพันธ์ / ปัญจพร เกื้อนุ้ย.
ผู้แต่ง
ปัญจพร เกื้อนุ้ย.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช , 2561.
เลขเรียก
004 ป113 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบประสบการณ์ในการใช้งานหลายอุปกรณ์ : Human-computer interaction for designing multi-device experiences. / ชุรี เตชะวุฒิ.
ผู้แต่ง
ชุรี เตชะวุฒิ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : หจก.พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์ , 2561.
เลขเรียก
004.019 ช637ก 2561
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา / กลรัตน์ จิตต์สัมพันธ์.
ผู้แต่ง
กลรัตน์ จิตต์สัมพันธ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีงิชัย สงขลา ,( คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) , 2561.
เลขเรียก
004 ก176 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / เขียนโดย ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ผู้แต่ง
ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียก
005.133 ป361ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง.
ผู้แต่ง
ลั่นทม จอนจวบทรง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
004.072 ล253ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS / ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
ผู้แต่ง
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : วิสต้า อินเตอร์พริ้น , 2561.
เลขเรียก
005.369 ป343 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561.
เลขเรียก
005.369 ศ452ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
001.42 ว242ก 2561,H 62 ว37ก
สาขาห้องสมุด
ขนอม
สงขลา
รัตภูมิ
ตรัง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง. : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์/ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2561.
เลขเรียก
069 ก278 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.
ผู้แต่ง
นรรัตน์ วัฒนมงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
004.6 น219ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบระบบยืม-คืนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / วิลาวรรณ จันทรจุติ.
ผู้แต่ง
วิลาวรรณ จันทรจุติ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561.
เลขเรียก
005.754 ว718ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล.
ผู้แต่ง
ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
028.9 ถ181ก 2561
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง.
ผู้แต่ง
ประภาส พุ่มพวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2561.
เลขเรียก
004.64 ป347ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles