Search again

พบ: 592  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป / เศรษฐชัย ชัยสนิท.
ผู้แต่ง
เศรษฐชัย ชัยสนิท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วังอักษร , 2547.
เลขเรียก
005.74 ศ-ก 2547
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR2, 1998 Revision / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ , 2544.
เลขเรียก
Z 693 ส40ก,025.3 ส-ก 2544
สาขาห้องสมุด
ตรัง
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยดำเนินงาน (operrations research) ภาค deterministic / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วิจิตร ตัณฑสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด , 2550.
เลขเรียก
003 ว522ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยดำเนินงาน : Operations research. / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ผู้แต่ง
สุทธิมา ชำนาญเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557.
เลขเรียก
001.43 ส773ก 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ผู้แต่ง
สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
001.42 ส837ก 2560
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการ : Action research. / ภัทราพร เกษสังข์.
ผู้แต่ง
ภัทราพร เกษสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
T 57.6 ภ32ก,001.4 ภ375ก 2559
สาขาห้องสมุด
ตรัง
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น needs Assessment Research / สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548.
เลขเรียก
001.4 ส882ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก / วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียก
001.43 ว242ก 2559
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด.
ผู้แต่ง
บุญชม ศรีสะอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์ , 2535.
เลขเรียก
001.43 บ424ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
ทุ่งใหญ่
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 20 ประกายรัตน์ สุวรรณ
ผู้แต่ง
ประกายรัตน์ สุวรรณ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2555
เลขเรียก
005.369 ป191
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
ผู้แต่ง
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสชิเนสอาร์แอนด์ , 2555.
เลขเรียก
005.369 ธ253ก 2555
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata 10 / ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล.
ผู้แต่ง
ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554.
เลขเรียก
005.55 ด555 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
001.402 ก398
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
005.369 ศ452ก
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561.
เลขเรียก
005.369 ศ452ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles