Search again

พบ: 3,317  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ไวยากรณ์อังกฤษ ปรีชา ศรีวาลัย.
ผู้แต่ง
ปรีชา ศรีวาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์.
เลขเรียก
425bป467ว
สาขาห้องสมุด
ทุ่งใหญ่
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษ เริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงระดับแอดวานซ์ ฉบับสมบูรณ์ ศิริพร โตพึ่งพงศ์
ผู้แต่ง
ศิริพร โตพึ่งพงศ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ บุ๊คส์ ทู ยู 2555
เลขเรียก
425 ศ463
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง) / ประเพศ ไกรจันทร์.
ผู้แต่ง
ประเพศ ไกรจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส , 2550.
เลขเรียก
425 ป332ว 2550
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว(ฉบับปรับปรุง) ประเพศ ไกรจันทร์
ผู้แต่ง
ประเพศ ไกรจันทน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ พี.เอส.เพรส จำกัด; 2548.
เลขเรียก
428 ป332ว
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน ฐิติ นิธิอนันตกูล
ผู้แต่ง
ฐิติ นิธิอนันตกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ Dดี 2539.
เลขเรียก
425 ช728ว
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ / ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
ผู้แต่ง
ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี , 2541.
เลขเรียก
428.2 ศ-ว 2541
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐานพร้อมแบบฝึกหัด เชาวน์ เชวงเดช.
ผู้แต่ง
เชาวน์ เชวงเดช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส, 2539.
เลขเรียก
425 ช728ว
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแข่งขัน / จรรยา อินทร์อ๋อง.
ผู้แต่ง
จรรยา อินทร์อ๋อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษา I.O.U , 2549.
เลขเรียก
425 จ-ว 2549
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ เล่ม 1 / พิณทิพย์ ทวยเจริญ.
ผู้แต่ง
พิณทิพย์ ทวยเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559.
เลขเรียก
425 พ681ว 2559
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ผู้แต่ง
วรรณา แสงอร่ามเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
435 ว267ว 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ผู้แต่ง
วรรณา แสงอร่ามเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555.
เลขเรียก
435 ว267ว 2555
สาขาห้องสมุด
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ผู้แต่ง
วรรณา แสงอร่ามเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
435 ว267ว 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ผู้แต่ง
วรรณา แสงอร่ามเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
435 ว267ว 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554.
เลขเรียก
495.915 น352ว
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์ไทย / สมชาย ลำดวน.
ผู้แต่ง
สมชาย ลำดวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียก
495.915 น352ว
สาขาห้องสมุด
ไสใหญ่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles