Search again

พบ: 495  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการทางการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2560.
เลขเรียก
302.230 ส852ก 2560
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการนำเข้าและส่งออก / ชัยชนะ ตีรสกิตติมา.
ผู้แต่ง
ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
382.06 ช377ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน / เกษม จันทร์แก้ว.
ผู้แต่ง
เกษม จันทร์แก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
363.7 ก783ก 2556
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Comparative management / cross-cultural management / สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
ผู้แต่ง
สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
306 ส237ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 : Learning management social studies in the 21 st century. / วิภาพรรณ พินลา.
ผู้แต่ง
วิภาพรรณ พินลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
300.71 ว651ก 2561
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน / ชุติมา เวทการ.
ผู้แต่ง
ชุติมา เวทการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
372.5 ช617ก 2551
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต และ กัมปนาท.
ผู้แต่ง
สยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
363.7063 ส319ก 2561
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การตลาดระหว่างประเทศ = International Marketing / สุดาพร กุณฑลบุตร.
ผู้แต่ง
สุดาพร กุณฑลบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
382 ส271ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ผู้แต่ง
สรชัย พิศาลบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555.
เลขเรียก
371.3 ส323ก 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การทำวิจัยในชั้นเรียนในสไตส์การเขียนรายงานแบบหน้าเดียว / บุญเลี้ยง ทุมทอง.
ผู้แต่ง
บุญเลี้ยง ทุมทอง.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : โรงเรียนชุมพรวิทยาสรรค์ , 2546.
เลขเรียก
307.7 บ656ก 2546
สาขาห้องสมุด
ขนอม
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินส่วนบุคคล / รัชนีกร วงศ์จันทร์.
ผู้แต่ง
รัชนีกร วงศ์จันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก
332.024 ร334ก 2559
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบลอยตัว / วิจักษณ์ ศิริแสร์.
ผู้แต่ง
วิจักษณ์ ศิริแสร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเชส, 2540.
เลขเรียก
332.42 ว514ก 2540
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย.
ผู้แต่ง
โสภณ พรโชคชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2559.
เลขเรียก
333.33 ส979ก 2559
สาขาห้องสมุด
สงขลา
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา ".
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2554.
เลขเรียก
301 ก471 2554
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

image
การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี , 2553.
เลขเรียก
333.79 ก491 2553
สาขาห้องสมุด
รัตภูมิ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles