Found: 3,220  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2553; 14-15 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีเรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" :2552 :มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
สำนักพิมพ์จันทบุรี :มหาวิทยาลัย,2553.
เลขเรียก001.4 ก27ว
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขเรียก021.65 ม246ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 questions (and answers) about research methods :One hundred questions (and answers) about research methods /Neil J. Salkind.
ชื่อผู้แต่งSalkind., Neil J.
สำนักพิมพ์Los Angeles ::SAGE ,c2012.
เลขเรียก001.42 SA167O
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 บทเรียนลัดหัดใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP. /
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
เลขเรียก005.3684 ช358
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี หนังสือพิมพ์และนิตยสารเมืองไทย. /
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา.
เลขเรียก070.92 ภ192
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 รอยอดีต. /
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
เลขเรียก030 ส 255
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ร้อยคำที่ควรรู้ /เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พลังปัญญา,2553.
เลขเรียก030 ส929ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ : 1,001 Computer answers
ชื่อผู้แต่งKim Komando.
สำนักพิมพ์กรุงทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียก004.176 ค954 2539 ฉ.2
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 Q & A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์. /
ชื่อผู้แต่งธงชัย ฤทธิบุญไชย.
เลขเรียก006.68 ธ117
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง109 Workshop ฟอนต์สวยด้วย Photoshop. /
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี่ยงคำ.
เลขเรียก006.68 ด211
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่านจากนายกฯทักษิณ. /
ชื่อผู้แต่งบ้านพิษณุโลก พ.ศ.2548.
เลขเรียก028 บ292
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง145 Tips&Tricks Windows Vista. /
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ ลิ่มสิริสันติกุล.
เลขเรียก005.3684 ท115
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ. /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สำนักบรรณาสารสนเทศ.
เลขเรียก027.7593 ม246ย
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวิปโยค? /
ชื่อผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
เลขเรียก001.9 ช357
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop. /
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
เลขเรียก006.68 ป622
สาขาห้องสมุดสงขลา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed