Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ผู้แต่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555.
เลขเรียก
353.5 ส 715 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน : อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน / [ผู้เขียน/เรียบเรียงเนื้อหา, ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์, ชนมณัฐ รอดบุญธรรม, วจิรา เดชารัตน์].
ผู้แต่ง
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน, 2555.
เลขเรียก
307.14 ข199ห 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Innvisible people : stories of migrant labourers in Thailand / Nic Dunlop.
ผู้แต่ง
Nic Dunlop.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Raks Thai foundation, 2011.
เลขเรียก
331.62 N582I 2011
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียก
371.33 ส691ก 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเรื่อง ความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย / นาถฤดี เด่นดวง, สุพจน์ เด่นดวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักไทย, 2555.
เลขเรียก
331.11 น523ก 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
331.11 ส088ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตการทำงานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ / โดย ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัมพันธ์พาณิชย์, 2555.
เลขเรียก
334 ป217ช 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุนทรี พัวเวส...[และคนอื่นๆ] ; สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555.
เลขเรียก
362.6025 ท 478 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
บันทึกไว้ในวันร่วมกัน ฝ่ามหาอุทกภัย 54 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
363.3493 ท703บ 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
ประชาคมโลก = World communication / ธานัฐ ภัทรภาคร์.
ผู้แต่ง
ธานัฐ ภัทรภาคร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ก้าวไกล, 2554.
เลขเรียก
361 ธ514ป
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2551/ สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ผู้แต่ง
สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.
เลขเรียก
324.2593 ส691 2551
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
371.146 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 25...สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ผู้แต่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก
354.5 ศ 933 ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2554 สำนักงบประมาณ / สำนักงบประมาณ.
ผู้แต่ง
สำนักงบประมาณ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554.
เลขเรียก
352.4 ส 597 ร 2554
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles