พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน : Principles of sustainable environmental management / สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียก 333.7 ส739
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์
ชื่อผู้แต่งพัชนิจ เนาวพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2555.
เลขเรียก 657.42 พ516
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนและใช้งาน Network security lab ฉบับใช้งานจริง / จักรชัย โสอินทร์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2559.
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย = A short history of Indonesia
ชื่อผู้แต่งไซนุดิน, เอลชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2557.
เลขเรียก 959.8 ซ952ป
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียน / สุรินทร์ พิศสุวรรณ, เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียก 923.2593 ส861ค
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสีจิ้นผิง :บนทางแยกประวัติศาสตร์จีน = Xi Jin Ping : Zhan Zai Li Shi Zi Lu Kou de Zhong Gong Xin Ling Dao Ren /หยางจงเหม่ย; กนิษฐา ลีลามณี, แปล.
ชื่อผู้แต่งหยางจงเหม่ย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน,2557.
เลขเรียก 923.151 ส232ส
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ แจ่มพงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเครื่องจักรกลงานไม้ / ชาญวิทย์ พิศอ่อน.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ พิศอ่อน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2559.
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไปวิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯทริปเพิ้ล กรุ๊ป2549.
เลขเรียก 150 ว735
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ :Mechatronics instruments / บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม ภัทราจารุกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2557.
เลขเรียก 681.2 บ471ค 2557
สาขาห้องสมุดตรัง
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติศาสตร์ /ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2557.
เลขเรียก 519.5 ศ484ส
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559.
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ / ปราโมทย์ เดชะอำไพ.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555.
เลขเรียก 515 ป451ค
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
สาขาห้องสมุดตรัง
ทุ่งใหญ่
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง : Advanced VAT Accounting.
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงเรียนภาษี ,2556.
เลขเรียก 657.46 อ289ก 2556
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา