เดือน/ปี :  
พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน/ นันทนี แขวงโสภา.
ชื่อผู้แต่งนันทนี แขวงโสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น, 2561.
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ / กวี หวังนิเวศน์กุล.
ชื่อผู้แต่งกวี หวังนิเวศน์กุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์ , 2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Engineering mechanics : statics
ชื่อผู้แต่งHibbeler , R.C.
สำนักพิมพ์Boston :Pearson,2017.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องIT.
ชื่อผู้แต่งUnited home entertainment,
สำนักพิมพ์Bankok : United home entertainment, 2018.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีขั้นต้น Principle of Accounting
ชื่อผู้แต่งธารี หิรัญรัศมี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิทยพัฒน์ ,2559.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก :Analog integrated circuit design /จิรยุทธ์ มหัทธนกุล.
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ์ มหัทธนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเทโนโลยีมหานคร ,2553.
เลขเรียก 621.3815 จ498ก
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการบริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งจิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯซีเอ็ดยูเคชั่น2551.
เลขเรียก HF 5415.5 จ8จ
สาขาห้องสมุดตรัง
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก /มนัส อนุศิริ.
ชื่อผู้แต่งมนัส อนุศิริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2549.
เลขเรียก 624.18 ม-ก 2549 ฉ.1-4
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการการเคลื่อนไหว จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งมธุริน ฉิมล่องดำ.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Orientation to tourism industry
ชื่อผู้แต่งศรัญยา วรากุลวิทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ ฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องศิลปการพูดสำหรับผู้นำ / สมชาติ กิจยรรยง.
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ เอ็กชเปอร์เน็ท 2554.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก /ทักษิณ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งทักษิณ เทพชาตรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ,2541.
เลขเรียก 624.1821 ท-พ 2541 ฉ.1-2
สาขาห้องสมุดขนอม
ทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อผู้แต่งเจตรินทร์ ชมเดือน.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช :วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ,2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 Survey Engineering Computation
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :รุ่งแสงทองพิร้นติ้ง ,2557.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไปจิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ
ชื่อผู้แต่งจิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2554.
เลขเรียก 150 จ536จ
สาขาห้องสมุดสงขลา