เดือน/ปี :  
พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิชาการสำรวจ / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ , 2543.
เลขเรียก TA 545 ย34ว
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง Power Plant Engineering / ฐานิตย์ เมธิยานนท์.
ชื่อผู้แต่งฐานิตย์ เมธิยานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ชัพพลาย, 2561.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Mechanics of materials
ชื่อผู้แต่งHibbeler, R. C.(Russell Charles).
สำนักพิมพ์Singapore :Pearson,2014.
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร Calculus 2 For Engineers / ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ , 2558.
สาขาห้องสมุดขนอม
ตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ์ มหัทธนกุล
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2550
เลขเรียก 621.381 จ498
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งหลิวเลี่ยนจื่อ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2558.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องธรรมลีลา ชีวิตดีสุขภาพดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ตะวันออก.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตลาดบริการ
ชื่อผู้แต่งธธีร์ธร ธีรขัวญโรจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2552.
เลขเรียก 658.81 ธ154
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอิเล็กทรอนิกส์:หลักการและการประยุกติ์ใช้งานธารัลส์ เล,ซูลเลอร์
ชื่อผู้แต่งซูเลอร์, ธารัลส์ เล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯแมคกรอ - ฮิล2541.
เลขเรียก 621.381 ซ491อ
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน : แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี
ชื่อผู้แต่งสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แมคกรอ - ฮิล,2551.
เลขเรียก 657.42 ส253ก
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิศวกรรมชลศาสตร์ /กีรติ ลีวัจนกุล.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ลีวัจนกุล.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี :SPEC ,ม.ป.ป.
เลขเรียก 627 ก-ว ม.ป.ป. ฉ.1-2
สาขาห้องสมุดขนอม
รัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial Work Studyรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
ชื่อผู้แต่งรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯท้อป2550
เลขเรียก 658.54 ร332
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเครื่องมือวัดเบื้องต้นชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์
ชื่อผู้แต่งชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสกายบุ๊กส์2539
เลขเรียก 621.37 ช546ค
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 1 อะเล็กซานเดอร์, ชาร์ลส์ เค,
ชื่อผู้แต่งชาร์ลส์ เค, อะเล็กซานเดอร์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ ท้อป 2553
เลขเรียก 621.3192 ช222
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ ฉบับปรับปรุง / ศศิวิมล มีอำพล.
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล มาแสง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินโพไมนิ่ง , 2543.
เลขเรียก 658.151 ศ311ก
สาขาห้องสมุดสงขลา