Search again

พบ: 59  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช / พุฒิสาร์ อัคคะพู, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
639.99 ส727 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Big data series III : Big Data in Real cases =ตัวอย่างโครงการ Big Data / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
ผู้แต่ง
อสมา กุลวานิชไชยนันท์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562.
เลขเรียก
005.7 อ443บ 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Business & TOEIC vocab : มนุษย์ออฟฟิศต้องรู้ มนุษย์โทอิคต้องเตรียมสอบ! / Dennis Lin, เขียน ; อธิธัช สาทรกิจ, แปล.
ผู้แต่ง
ลิน, เดนนิส,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
428.1 ล434บ 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
SketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย.
ผู้แต่ง
บุญทรัพย์ วิชาญางกูร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก
006.693 บ462ส 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
Super Easy English เก่ง Grammar พูดอังกฤษได้ ง่ายจัง ! / ลี, ซี วอน.
ผู้แต่ง
ลี, ซี วอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นล, 2562.
เลขเรียก
425 ล511ซ 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
กลางฝูงหมา The Thief and the Dogs / นากิบ มาห์ฟูซ.
ผู้แต่ง
นากิบ มาห์ฟูซ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : นาคร , 2562.
เลขเรียก
นว895.913 น503ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การผลิตภาพยนต์สั้นเพื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรีของเยาวชน โครงการครูแดร์ จังหวัดนราธิวาส / รุสณีดา อุบลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
รุสณีดา อุบลสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
791.433 ร699ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตวีดิทัศน์การเต้นเบรกแดนซ์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา / ภาสกร สวัสดิรักษา.
ผู้แต่ง
ภาสกร สวัสดิรักษา.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
613.71 ภ493ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตสารคดีเพื่อการอนุรักษ์ฝ่ายกั้นน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / กวินทร์ เกียรติไพบูลย์.
ผู้แต่ง
กวินทร์ เกียรติไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
791.433 ก323ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) / นฤพนธ์ ช่างเหล็ก.
ผู้แต่ง
นฤพนธ์ ช่างเหล็ก.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
333.751 น275ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องรู้เท่าทันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สุธาสินี พัฒนคุณางกูร.
ผู้แต่ง
สุธาสินี พัฒนคุณางกูร.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561.
เลขเรียก
616.157 อ785ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กให้กับสำนักงาานสาธารณสุข อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / ปรียา อาญาพิทักษ์.
ผู้แต่ง
ปรียา อาญาพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
649.1 ป473ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การผลิตโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การผ่าตัดหัวใจโดยใช้เตรื่องหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลหาดใหญ่ / กานต์ชนก กิจราช.
ผู้แต่ง
กานต์ชนก กิจราช.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561.
เลขเรียก
617.41 ก432ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ / ไหมไทย ไชยพันธุ์.
ผู้แต่ง
ไหมไทย ไชยพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
302 ห949ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
ขนอม
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาภาพยนต์สั้นรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา / นฤนาถ เพ็ชรรัตน์.
ผู้แต่ง
นฤนาถ เพ็ชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562.
เลขเรียก
353.46 น273ก 2562
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles