Found: 745  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คราบน้ำยาง: นัยแห่งวิถีใต้". /
ชื่อผู้แต่งกวินณา สุขสมาน.
เลขเรียกว646.4 ก329ค 2560
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กมลาเบรีสอร์ทแอนด์สปา.
ชื่อผู้แต่งธีระพงษ์ พงศ์แผ้ว.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียกว 690.730 ธ666ก 2555
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กมลาเอ็กส์คลูซีฟรีสอร์ทภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งมงคลศักดิ์ พูลอินทร์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
เลขเรียกว690.730 ม017ก 2560
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบี่ มิราเคิล รีสอร์ทแอนด์วิลล่า.
ชื่อผู้แต่งกฤษญา พลรักษ์เขตต์.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียกว 690.730 ก282ก 2558
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระแสนิยมของผุ้หญิง
ชื่อผู้แต่งไกรหย๊ะ หนุดทอง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2557.
เลขเรียกว751.45ก917 2557
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกับข้าวพ่อ "รสชาติแห่งความสุข". /
ชื่อผู้แต่งพัชนันท์ คงคล้าย.
เลขเรียกว 690.730 พ533ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกับดักแห่งรัก /วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2555.
เลขเรียก759.9593ว371
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประยุกต์รูปแบบลวดลายจากเครื่องแต่งกายมดนราห์โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ /
ชื่อผู้แต่งวรสุดา ขวัญสุวรรณ.
เลขเรียกว 391 ว114ก 2560
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับตัวภายใต้ โครงสร้างเมือง
ชื่อผู้แต่งปรัชญา นาสิน.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้,2553.
เลขเรียก709.04ป431
สาขาห้องสมุดสงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าของเมืองในภูมิภาคในแนวทางอนุรักษ์ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /
ชื่อผู้แต่งธิป ศรีสกุลไชยรัก.
เลขเรียกว 710 ธ751ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาผ้าบาติกจากสีธรรมชาติเพื่อผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น /
ชื่อผู้แต่งตะวัน ตนยะแหละ.
เลขเรียกว 746 ต467ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพึ่งพาอาศัย
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพร คงมุณี.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ,2553.
เลขเรียก709.04ณ341
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการใช้อินโฟกราฟิกกับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม /
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
เลขเรียกว 707 ม468ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับข่าวสารแฟชั่น /
ชื่อผู้แต่งตะวัน ตนยะแหละ.
เลขเรียกว 707 ต467ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย /
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา ปู่เพ็ชร์.
เลขเรียกว 727 ม468ก 2559
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed