Found: 6,269  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง-อะคาโรวิทยาการแพทย์และสัตวแพทย์ /สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2540.
เลขเรียก595.7 ส616ก
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง 1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ม.ป.ป.
เลขเรียก551.463 ส691ห ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 ปีสึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากร /สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี ,2548.
เลขเรียก574.5 ส - ห
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 จุดเน้นชีววิทยา ม.4-5-6.
ชื่อผู้แต่งสมาน แก้วไวยุทธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2537].
เลขเรียก574.02 ส162ห 2537
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1001 คำถาม วิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ. /
ชื่อผู้แต่งรีดเดอร์ส ไดเจสท์
เลขเรียก500 ห159
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 SCIENCE ENPERIMENTS. /
ชื่อผู้แต่งPodendof ,I.
เลขเรียก507 p742o
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 โครงงานคณิตศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งBolt,Brian.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว2540.
เลขเรียก510.712 บ924ห
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 โครงงานคณิตศาสตร์. /
ชื่อผู้แต่งยุพิน พิพิธกุล, ผู้แปล.
เลขเรียก510 ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง110 ธาตุ คุณสมบัติและการค้นพบ. /
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
เลขเรียก546 ว694ร
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง110 ธาตุ คุณสมบัติและการค้นพบนิตยฤกษ์
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯอักษรวัฒนา.2535.
เลขเรียก546.21 ว694ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง110 ธาตุ คุณสมบัติและการค้นพบนิตยฤกษ์
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯอักษรวัฒนา.2539.
เลขเรียก546.21 ว694ร
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 110 ธาตุคุณสมบัติและการค้นพบ.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อักษรวัฒนา ,ม.ป.ป.
เลขเรียก546.21ว694ธ
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง118ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. พศ.2552 ,2552.
เลขเรียก500 ก - ร
สาขาห้องสมุดทุ่งใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง118ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริหาร. /
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เลขเรียก500 ก169ห
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 ปีในเส้นทางของทะเลสีครามหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2552.
เลขเรียก593.6 ศ333ส
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed