Found: 47,871  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60ปี /กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2556.
เลขเรียก923.1593ก218
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2555.
เลขเรียก658.1 ก896 2555
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"A" Licence coachign AWARD /วิทยา เลาหกุล.
ชื่อผู้แต่งวิทยา เลาหกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กิเลนการพิมพ์ ,ม.ป.ป.
เลขเรียก796.334 ว ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา /เจี่ย แผนจอง.
ชื่อผู้แต่งเจี่ย แผนจอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มติชน ,2548.
เลขเรียก959.3 จ-ค 2548
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ทราวดี" : ต้นประวัติศาสตร์ไทย /ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ ,2545.
เลขเรียกอ DS 569 ธ24ท
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" นักเดินทาง : บุรีรัมย์ /ยอด เนตรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยอด เนตรสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.บ26 ย34น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" นักเดินทาง : เพชรบูรณ์ /ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.พ30 ป27น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : จันทบุรี /กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.จ8 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : ตรัง /กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,2549.
เลขเรียกDS 589.ต21 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : ตราด /กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.ต21 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : ตราด /กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งกุศล เอี่ยมอรุณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.ภ32 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : ประจวบคีรีขันธ์ /ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.ป27 ณ19น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : สมุทรปราการ /กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.ส40 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : แม่งฮ่องสอน /กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สารคดี ,ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.M3 ก1น
สาขาห้องสมุดตรัง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed