Search again

พบ: 772  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการการทำงาน ของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
ผู้แต่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , 2550.
เลขเรียก
331 ม872
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กลสมบัติเชิงกลของไม้มะพร้าว / สนทนา ธรรมโชติ.
ผู้แต่ง
สนทนา ธรรมโชติ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ , 2547.
เลขเรียก
620.12 ส199ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
Computer File Loading...

image
การควบคุมลิฟท์ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ / พิชัย ฉันทลาภ ,พรชัย พงศ์เวช.
ผู้แต่ง
พิชัย ฉันทลาภ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาคใต้ , 2535.
เลขเรียก
621.381 พ17ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมอุณภูมิในการถนอมอาหารแบบอบแห้งด้วยวิธีฟัซซี่ลอจิก / เสกสรร ตลึงจิต และคณะ.
ผู้แต่ง
เสกสรร ตลึงจิต และคณะ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ , 2553.
เลขเรียก
ว.641.4ส518
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสายงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : Knowledge Management and Usage of A Collaborative Network Creation on Development The Staff ...
ผู้แต่ง
เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2555.
เลขเรียก
378.1 บ 532 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina Linnaeus 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด : รายงานการวิจัย = Genetic management of thai abalone...
ผู้แต่ง
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2548.
เลขเรียก
639.4 ผ779ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กับเกณฑ์มาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับ ก.ว. / จำรูญ สมบูรณ์
ผู้แต่ง
จำรูญ สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้, 2541.
เลขเรียก
378.199 จ169ร
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกสิ่งปกคลุมดินโดยใช้การรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช / อภิรัญธ์ จันทร์ทอง.
ผู้แต่ง
อภิรัญธ์ จันทร์ทอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
633.3อ163 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การดพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการจราจรด้วยการออกแบบสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา / ภานุพงศ์ แพทย์ประสม.
ผู้แต่ง
ภานุพงศ์ แพทย์ประสม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนดโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2557.
เลขเรียก
388.4131 ภ254 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ( บ้านท่าสะอ้าน - บ้านน้ำกระจาย ) / นฤมล รักธรรม.
ผู้แต่ง
นฤมล รักธรรม.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2557.
เลขเรียก
625.84 น 916 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ : รายงานการวิจัย : Identification of dendrobium spp. using DNA markers / สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล.
ผู้แต่ง
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2548.
เลขเรียก
635.93447 ส473 2548
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเครื่องหมายจราจร ผิวทาง ป้าย และอุปกรณ์จราจร ตามมาตรฐานของสำนักงาน นโยบาบและแผนกการขนส่งจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา / เทิดเกียรติ ชูเพ็ง.
ผู้แต่ง
เทิดเกียรติ ชูเพ็ง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2557.
เลขเรียก
625.794 ท644 2557
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน การกือทดสอบใบมีด 4 แฉก / ประยูร แสงสีดำ, อุดิษฐ์ เพชรศิริ, ทัศนีย์ เกตุทองสง.
ผู้แต่ง
ประยูร แสงสีดำ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : วิทยาเขตภาคใต้, 2544.
เลขเรียก
620.112 ป367ก
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การนำสารสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวใช้ในการทำขนมอบกรอบ / โดย อมรรัตน์ ถนนแก้ว, สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ และเถวียน บัวตุ่ม.
ผู้แต่ง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.
เลขเรียก
ว 574.192482 อ286ก 2549
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ 25-26 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช).
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2551.
เลขเรียก
001.42 ส691
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles