Search again

พบ: 178  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
50 ธุรกิจเสริมหลังเลิกงาน ศุภชัย สิริสุขขจร
ผู้แต่ง
ศุภชัย สิริสุขขจร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2552
เลขเรียก
658.022 ศ684
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
SOUP ดารามาศ แก้วแดง
ผู้แต่ง
ดารามาศ แก้วแดง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2548.
เลขเรียก
641.81 ด426ช
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษา การเชื่อมต่อสาขาของระบบโทรศัพท์แบบวีโอไอพี / เชวงศักดิ์ ณ ไพรี.
ผู้แต่ง
เชวงศักดิ์ ณ ไพรี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก
621.384ช572
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
กับดักแห่งรัก / วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
ผู้แต่ง
วีระศักดิ์ กล้าแข็ง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
759.9593ว371
สาขาห้องสมุด
สงขลา
SK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Computer File Loading...

image
การควบคุมการเปิดประตูโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดี / พิเชฐ รักดี.
ผู้แต่ง
พิเชฐ รักดี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2552.
เลขเรียก
005.43พ352
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่โดยอากาศยานไร้คนขับ / ทศพล นิพัทพงศ์.
ผู้แต่ง
ทศพล นิพัทพงศ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโฯลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2556.
เลขเรียก
912.0148 ท186 2556
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา / ฐิติเทพ คำสง.
ผู้แต่ง
ฐิติเทพ คำสง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีงิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก
910.0285ฐ343 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เทศบาลเมืองบ้านพรุ / ธนวัฒน์ ทองด้วง.
ผู้แต่ง
ธนวัฒน์ ทองด้วง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
910.285ธ157 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรครัวเรือน หมูที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล / คุณากร โสรัสสะ.
ผู้แต่ง
คุณากร โสรัสสะ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2556.
เลขเรียก
005.7565ค442
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมิณความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยกรณีศึกษาอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / สมาแอล ลิเก.
ผู้แต่ง
สมาแอล ลิเก.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก
621.042014ส162 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทีพักประเภทโฮมสเตย์และแหล่งการเรียนรู้ บริเวณเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / นงนุช อินทรัตน์.
ผู้แต่ง
นงนุช อินทรัตน์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชียสงขลา , 2556.
เลขเรียก
005.7565น125
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกช่วงชั้นอายุของสวนยางพารา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / เริงชัย ทองนวล.
ผู้แต่ง
เริงชัย ทองนวล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก
633.8952 ร622 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ในงานคอนกรีต / เกริกฤทธิ์ ราชสงข์.
ผู้แต่ง
เกริกฤทธิ์ ราชสงข์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก
633.58ก573 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การประเมินอัตราการเติมน้ำสู่่ชั้นน้ำบาดาลแอ่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อานนท์ ปาหยี.
ผู้แต่ง
อานนท์ ปาหยี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2556.
เลขเรียก
551.49อ255
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยเศษผิวแอสฟัลท์ / ณพล เจริญกิจ.
ผู้แต่ง
ณพล เจริญกิจ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโฯลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก
631.4ณ167 2555
สาขาห้องสมุด
สงขลา
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles