พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายยูนิเซ็กส์โดยได้รับแรงบันดาลใจภาพยนตร์เรื่อง SID AND NANCY/ จิดาภา พงษ์พราหมณ์.
ชื่อผู้แต่งจิดาภา พงษ์พราหมณ์.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2562.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อพ.สธ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯพริกหวานกราฟฟิค2562.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอลานข่อยโดยการใช้แนวความคิดดีคอนสตรัคชั่น/ วัชรินทร์ สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ สังข์ทอง.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2562.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูป โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ โรสิรา สาและ.
ชื่อผู้แต่งโรสิรา สาและ.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2562.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หน่วยที่ 1-5 : Multimedia Technology / สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , 2561.
สาขาห้องสมุดตรัง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลเวนิส คาร์นิเวล(Venice Carnival) เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้ามือสอง/ นุชนาฏ อนันตโสภาจิตร์.
ชื่อผู้แต่งนุชนาฏ อนันตโสภาจิตร์.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2562.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอแพรกหา จังหวัดพัทลุง โดยได้รับแรงบันดาลใจเทศกาลวันแห่งความตาย (Day of the Dead)/ ชัญญนิษฐ์ ขุนนุ้ย.
ชื่อผู้แต่งชัญญนิษฐ์ ขุนนุ้ย.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2562.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยโปรแกรมอะโดบี แคปติเวท ซีเอส 6 : The Computer Assisted Instruction of Geographic I...
ชื่อผู้แต่งสุนิศา สุทธิสิงห์.
สำนักพิมพ์สงขลา : ม.ป.พ. , 2558.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา : The Development of Public Relations Website of Thachamuang Floating Market Thachamuang Rattaphum Songkhla. / สุนัสตา ...
ชื่อผู้แต่งสุนัสตา โสพิกุล.
สำนักพิมพ์สงขลา : ม.ป.พ. , 2558.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องแพรว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง,2539-.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องชีวจิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2541-.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องWHAT HI-FI.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มาคาน,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องต่วยตูนพิเศษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ พี วาทิน พริ้นติ้ง ,2556.
สาขาห้องสมุดสงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2562.
สาขาห้องสมุดสงขลา
ไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกาลเวลาของบ้านชนบท / ศุภกร คงสม.
ชื่อผู้แต่งศุภกร คงสม.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์