พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสัมพันธภาพแห่งวิถีชนบท / วิธวินท์ สังข์ด้วง.
ชื่อผู้แต่งวิธวินท์ สังข์ด้วง.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความงามของพืชพรรณภาคใต้ / กาญจนา แจ่มกระจ่าง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แจ่มกระจ่าง.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเงาะ : ไม้ผลเศรษฐกิจเขตร้อนขื้น / สุรชัย มัจฉาชีพ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย มัจฉาชีพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2533.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเย็บปะปัก-สัตว์เลี้ยง-ความสุข / สุจินดา ช่วยประสม.
ชื่อผู้แต่งสุจินดา ช่วยประสม.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความสะเทือนใจของผลกระทบจากมนุษย์ / ศิลป์ชัย มูลวงศ์.
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย มูลวงศ์.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องดอกไม้พื้นบ้าน : สุนทรียารมณ์ / ศุเนตรษา เศียรฤทัย.
ชื่อผู้แต่งศุเนตรษา เศียรฤทัย.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2560.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ+วารสารวิจัย ขององค์กร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :องค์กร หน่วยงานต่างๆ,2561.
สาขาห้องสมุดรัตภูมิ
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง, ผู้แต่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2561.
สาขาห้องสมุดขนอม
สงขลา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งจริงแท้ ศิริพานิช.
สำนักพิมพ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้เพื่อการส่องออก / สายัณห์ สดุดี...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ สดุดี.
สำนักพิมพ์สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JacaScript / บัญชา ปะสีละเตสัง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2562.
สาขาห้องสมุดขนอม
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จในสไตล์โบฮีเมี่ยนด้วยเทคนิคบาติก. / จินดารัตน์ สุวรรณชาตรี.
ชื่อผู้แต่งจินดารัตน์ สุวรรณชาตรี.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปปาร์ตี้แวร์ โดยใช้ผ้าบาติกเทคนิคการแดร๊กเทียน. / ปัทมาพร เหมือนใจ.
ชื่อผู้แต่งปัทมาพร เหมือนใจ.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม : คู่มือเกษตรกร / จัดทำโดย ชมรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สำนักพิมพ์สงขลา : ศูนย์ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2529.
สาขาห้องสมุดไสใหญ่
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอสะพานพลาโดยได้แรงบันดาลใจจากตุงผ้าล้านนา. / ฐิติรัตน์ วิพุม.
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ วิพุม.
สำนักพิมพ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2559.
สาขาห้องสมุดSK-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์